Møtereferate 2008

Referat fra årsmøtet i Himingen Hyttevel 29.august  2008.

Sted:  Kantina på Notodden videregående skole

Sak 1 – Åpning
Svein David Østvold ønsket velkommen til årsmøtet.

Sak 2 – Valg av møteleder og sekretær
Svein David Østvold ble valgt til møteleder og Ole Arvid Vassbotten til

sekretær.

Sak 3 – Godkjenning av innkalling og saksliste
Det var ingen kommentarer til innkallig og saksliste.

Sak 4 – Regnskap/budsjett
Kjell Eliassen orienterte om regnskapet. Det er nå 123 betalende medlemmer i     foreningen, en nedgang på 7 fra 2007. Det var ingen kommentarer til regnskapet.

Styret har vedtatt å øke startkontingenten på påskerennet til kr. 30.-

Bevilgninger

·        Påskeskirenn                                             kr.  3000,-

·        Løypeforbedringer                                    kr.  4000,-

·        Hjelpekorps                                               kr.  1500,-

·        Turområder                                               kr.  3000,-

Til sammen                                                          kr.11500,-

Sak 5 – Årsmelding
Ole A Vassbotten leste årsmeldingen for 2007-2008.

Sak 6 – Innkomne forslag
Det har ikke kommet forslag til årsmøtet.

Sak 7 – Valg
Valget ble ledet av Torgrim Mork.

Disse ble valgt:

Styremedlemmer:

Leder:       Ærlend Jensen                  for   1år   ny

Kasserer:  Kjell Eliassen                    for    2år  gjenvalgt

Sekretær:  Ole Arvid Vassbotten       for   1år  ikke på valg

Reidar Aasen                                      for  1år  ikke på valg

Vararepresentanter:

Jan H Henriksen                                  for 2 år  gjenvalgt

Jan Solberg                                          for  1 år ikke på valg

Revisor:

Ivar Kvernstuen                                   for  2 år gjenvalgt

Løypekomite (fra HHV)

Geir Bakken                                         for 1 år ikke på valg

Johannes Klungseth                             for  1 år ikke på valg

Valgkomité:

Olav Lid                                               for  1år ikke på valg

Torgrim Mork                                      for  2år gjenvalgt

Representant til Gavlesjåvegen:

Erik Søndergård                                   for 2 år gjenvalgt

Sak 8  – Orientering fra løpekomiteen.
Svein David Østvold  orienterte om arbeidet løypekomiteen har utført og  planene videre frammover. Henviser til utførlig raport fra Johanes Klungseth i løypekomiteen.

Årsberetning 2007/2008

Styret har bestått av:

Leder:                Svein David Østvold

Kasserer:            Kjell Eliassen

Sekretær:            Ole Arvid Vassbotten

Styremedl.           Reidar Aasen

Varamedlem.       Jan Solberg
Jan H Henriksen

Det er avholdt  3 styremøte i perioden (samt dette årsmøtet).

Kontingent / medlemskap
Det er registrert 123 betalende medlemmer, 7 mindre en i 2007

Saker som har blitt behandla.
Behandla og svart på div. innkomne spørsmål og forslag fra medlemmer.

Drøfta skilting langs sommer og vinterløypene i området.

Jobba med å få til et skikkelig opplegg med hjelpekorpset.

Søkt om støtte til HHV

Planlagt og arrangert påskeskirenn for barn.

Planlagt dette årsmøte.

Bevilgninger
Det er utbetalt tilskudd til påskeskirenn, hjelpekorps, skiløyper, grus til badeplass i Himingtjønn.

Dugnader/gjøremål
Velet har planlagt og arrangert påskeskirenn.

Notodden 12.august 2008

Himingen Hyttevel

Rapport fra Gavlesjå løypelag.

Løypekjøring vinteren 2007/2008:

Denne sesongen hadde vi endelig en ”god gammeldags” vinter.

Første preparering av ”Gavlesjå rundt”  ble foretatt 07.12.07 og litt senere i måneden ble hele løypenettet oppkjørt. Sesongens siste preparering skjedde 26 .04.08, og det var skiføre lenge etter dette.

Undertegnede hadde for eksempel en fin skitur til varden på Rognlifjell 11.05.08.

Sigmund Folkestad som har prepareringskontrakten har gjort en god jobb. Tor Tveiten kjører når Folkestad er forhindret. Jeg tror løypenettet stort sett har vært var bra hele sesongen. Den lille fresen Folkestad bruker er noe lett, men han har en større og kraftigere fres som han ønsker å bruke neste sesong. Imidlertid er denne 4,5 meter bred, så det er noen trær som må felles for at han skal komme frem. På den siste turen hans i vår merka han disse, og vi har her en dugnadsjobb å gjøre før neste sesong.

En så lang sesong ble kostbar, preparering for sesongen ble totalt over 90.000 kroner. Av dette er fortsatt ca ll.ooo ikke betalt, da vi venter på siste regninga. Som kjent var det i foregående år en svært kort sesong med prepareringsutlegg på 36.666. Vi hadde derfor et overskudd som høsten 2007  ble benyttet til å utbedre ”Gavlesjå rundt” løypa og brua ved Kruvla. Totale utlegg til gravemaskin vår og høst 2007, m.m. ble ca 35.ooo som ble betalt i 2007. Regning for rør, materialer og transport  m.v. på ca. 2o.ooo ble  betalt i 2008. Det har derfor vært en svært dyr sesong. Vi hadde planer om å legge noen flere rør m.m. videre innover, men av økonomiske årsaker kan ikke dette bli i år.

Før utbedringen av ”Gavlesjå rundt” hadde vi fått muntlig godkjenning fra kommunen. Imidlertid er det ”en eller annen ” som har klaget ”miljø-ødeleggelsen” inn for Fylkesmannen i Telemark som har bedt Notodden kommune om en forklaring. Vi  oppfatter at denne er akseptert.

Inntektene er som kjent basert på  at hytte-eiere støtter løypelaget via årskortet for veien. I år har 143 stk. betalt ”fullt” årskort og dette er 2o færre enn foregående sesong. Løypelaget håper alle med hytte ser verdien av at vi har et godt løypenett i fjellet og støtter opp om dette. Notodden kommune støttet oss også i år etter søknad  med kr. 25.ooo.

I tilegg støttet en hytte- og grunneier løypelaget med kr. 10.000. Totalt kom vi derfor ”med et nødskrik” gjennom sesongen uten minus i regnskapet.

Plan for høsten:

Ved bekken ned for Gavlesjåstulen skal vi legge bru. Plank ble innkjørt i 2007, men vi fikk ikke inn ”dragerene” vi skal ha under brua. Dette skal vi klare i løpet av noen uker nå.  Vi trenger derfor dugnadshjelp til denne brua, og som nevnt over  felle noen trær i Gavlesjå rundt og langs Gavlesjåstranda.

Tor Tveiten og undertegnede prøvekjørte ved påsketider flere muligheter for å legge en løype opp i nærheten av sommerstigen til Tjørnstul, som alternativ til den vanlige løypa til Ljoslihovet. Den mulige traseen har en svært fin utsikt og kan  kanskje kalles  ”Utsiktløypa”. Dette er ikke klarert enda, men i så fall trengs også her en del rydding.

Flere av sommerstigene er gått i sommer og litt smårydding er foretatt. Merkingen forsvinner etter hvert og sommerstigene  trenger både merking og skilt.  Vi har nå kontakt med Notodden turlag for å få til et samarbeide og skal ha et møte i nærmeste framtid. Vet ikke om vi kommer i gang i høst, men om /når dette skal gjøres er det fint om en del hytteeiere er med, både for å gjøre seg kjent og for å hjelpe til.

Som kjent kjører Tor Tveiten opp noen løyper i sitt hyttefelt på Rognlifjellsida. Dette belastes ikke løypelaget. Han prøvde også å legge løype på Himingsida sist vinter.  Jeg tror han  også kan kjøre  spor på Himingsida, dersom det er greit for grunneier og hytteierene i området rydder en trase fra parkeringsplassen nedenfor Myregvarv og opp til øvre parkeringsplass. Kan dette være av interesse ?

Men med så mye kjøring må vi anta at dette ikke kan gjøres gratis lenger, men jeg tror ikke det skal bli den store summen.

Under kraftlinja er det ikke fint etter ryddinga som er foretatt. Tor Tveiten har vært i kontakt med Statskraft vedr. dette og de var ikke uenig om at det ikke ser bra ut. Tor mente at de som kompensasjon for ”raseringen” burde gi tilskudd til en løypetrase etter linjetraseen ned til hyttefeltet ved  Libekk og kanskje bort til Slåka. Kanskje overraskende nok var det ikke klart nei, og  det kan synes som det er en  mulighet for at dette kan gå i orden. Men det er nok et stykke vei å gå før et mulig tilsagn er gitt. Men det ”er håp i hengende snøre”

Til slutt vil jeg ønske alle hyttefolket en fortsatt fin sensommer og høst og ikke minst i fine skiløyper til vinteren. Jeg er bortreist når årsmøtet holdes så jeg kan derfor ikke være sammen med dere  denne gang.

For Gavlesjå Løypelag

Johs.Klungseth  (10.08.08)