Møtereferat 2006

Referat fra årsmøtet i Himingen Hyttevel 20.oktober 2006
Sted:  Tuven kafé på Tuvensenteret

Frammøtte: 21

Sak 1 – Åpning
              Svein David Østvold ønsket velkommen til årsmøtet.             

Sak 2 – Valg av møteleder og sekretær
              Svein David Østvold ble valgt til møteleder og Ole Arvid Vassbotten til sekretær.

Sak 3 – Godkjenning av innkalling og saksliste
            Det var ingen kommentarer til innkallig og saksliste.             

Sak 4 – Regnskap
            Kjell Eliassen orienterte om regnskapet. Det er nå 108 betalende medlemmer i    
            foreningen. Det var ingen kommentarer til regnskapet.


Sak 5 – Årsmelding
            Ole A Vassbotten leste årsmeldingen for 2005-2006. 

            Det ble gjort en forandring i årsmeldingen.

            -tilskudd til løypekjøring tatt bort, dette er nå tatt inn ved ekstra betaling på årskortet.

Sak 6 – Innkomne forslag
           Det kom inn 2 forslag til årsmøtet. Ett kom etter fristens utløp, styret vil ta opp dette  forslaget
           ved en senere anledning. Forslagene ble lest opp av møteleder.

           Forslaget som ble tatt opp på årsmøtet gikk ut på å bygge en transportveg fra parkeringsplassen
           og opp fram til stien som går opp til Himingen.

           Årsmøtet vedtok å sende saken tilbake til forslagsstillerne med den begrunnelse at dette er              et grunneierspørsmål og kan derfor ikke behandles av velforeningen.


Sak 7 – Bevilgninger
·        Påskeskirenn                                             kr.  1500,-

·        Bruprosjekt Kruvla og Gavlesjåbekken           kr.  4000,-

·        Sand på badeplass ved Himingtjønna            kr.  2000,-

·        Hjelpekorpset                      _____               kr.  1000,- 

         Til sammen                                                kr.  8500,-


         Det årlige tilskuddet på kr 6000,- til løypekjøring går ut da finansiering nå skjer ved frivillig
         betaling via vegavgiften. Tilskudd til hjelpekorpset forutsetter tilstedeværelse.            

Sak 8 – Valg
         Valget ble ledet av Olav Lid.

         Disse ble valgt:

         Styremedlemer:

         Leder:       Svein David Østvold                   Ikke på valg.  (1år)

         Kasserer:  Kjell Eliassen                              Gjenvalg         (2år)

         Sekretær:  Ole Arvid Vassbotten                   Ikke på valg    (1år)

         Hans Hafskolt                                            Ikke på valg    (1år)                          


         Vararepresentanter:                        

          Jan H Henriksen                                         Gjenvalg         (2år)

          Jan Solberg                                               Ikke på valg    (1år)

          Revisor:

          Ivar Kvernstuen                                          Ny                   (2år)

          Løypekomite (fra HHV)

          Odd Lofstad                                                Ikke på valg    (1år)

          Johannes Klungseth                                     Ikke på valg    (1år)                                              

          Valgkomité:

          Olav Lid                                                      Ikke på valg    (1år)

          Torgrim Mork                                               Ny                   (2år)

           Representant til Gavlesjåvegen:

           Erik Søndergård                                            Gjenvalg         (2år)

Sak 9 – Status, forlengelse av miljøsti fra Gavlesjå til store Movatn.

           Forlengelse av miljøstien vidre fra Gavlesjåstulen er nå godkjent av fylket, men kun til

           Tjønnstul.

Sak 10 – Status strøm til Gavlesjåområdet.

            Strømtilførsel til området er igjen på dagsorden. Olav Forberg fra Notodden Energi

            orienterte. Det er ikke bestemt eller prissatt noen kabel til vårt område, det er heller ikke

            avgjort om Notodden Energi skal koble seg til høyspentledning som er gravd ned i privat   

            regi til Nystulområdet. Velet blir løpende orientert om denne saken.

Sak 11 – Orientering om redningstjenesten i området.

            Det er nå ikke noen avtale med hjelpekorps i området. Grunneier Tor Tveiten har kjøpt

            brakkene til Folkehjelpa og ønsker å fjerne dem. Det er en mulighet at et evt. Hjelpekorps 

            kan bruke hytta til Grindalen. Styre jobber vidre med saken.

Sak 12 – Orientering om rabattkort på byggevarer hos Maxbo 
            Det er inngått rabattavtale for velmedlemene hos Maxbo – Notodden. Alle

            betalende medlemmer får rabattkort med disse rabattene:

            Trelast 15-30%,  Festematriell 18%, Verktøy 18%, Kjøkken – bad – garderobe 5 – 18 %,

            Byggevarer – verneutstyr 15 – 18%, Interiør 18%, Redskap – hageutstyr 13 – 18%.


Sak 13 – Orientering fra Gavlesjåvegen
           Møteleder leste rapporten fra gavlesjåvegen da Erik Søndergaard ikke kunne møte.

          I år  er dette utført:  Grøfting, rydding av småkratt og forberedende arbeid for    

          øvre parkeringsplass.

          Dette er planlagt i 2007:  Skogsrydding m. Hogstmaskin, grøfting fortsetter, grusing

          og gjøre ferdig de øvre parkeringsplassene.           

Sak 14 – Orientering fra Gavlesjåvegen   

            Ivar Kvernstuen meldte forfall, møteleder leste rapporten fra løypekommiteen.

            Kommentarer til rappporten:

           -Løypekjøringen ved nedre felt (Sølvestjønn) bør være med på rapporten.

           -Det bør komme fram at unødig snøskuterkjøring i området bør unngås.

           -På grunn av ny parkeringsplass ved Himingtjønna skal løypa forandres litt der.

           -Det ble også oppfordret til alle om å ta hensyn til miljøet.

           -Løypene bør kjøres fredag da hytteeierne gjerne kommer da. 

Sak 15 – Orientering om stulsdriften på Gavlesjåstulen.

            Svein David Østvold orienterte om drifta på stulen. Vi oppfordrer alle om å støtte opp

            om stulsdrifta ved å ta en tur for å kjøpe stulsprodukter eller bare å ta en kaffekopp eller

            en grøttalerken når Anne er på stulen.