Møtereferat 2007

Referat fra årsmøtet i Himingen Hyttevel 21.September 2007.

Sted:  Kantina på Notodden videregående skole

Frammøtte: 19

Sak 1 – Åpning
              Svein David Østvold ønsket velkommen til årsmøtet.

Sak 2 – Valg av møteleder og sekretær
              Svein David Østvold ble valgt til møteleder og Ole Arvid Vassbotten til sekretær.

Sak 3 – Godkjenning av innkalling og saksliste
              Det var ingen kommentarer til innkallig og saksliste.

Sak 4 – Regnskap
             Kjell Eliassen orienterte om regnskapet. Det er nå betalende medlemmer i foreningen, en økning på 25 fra 2006. Det var ingen kommentarer til regnskapet.

Sak 5 – Årsmelding
  Ole A Vassbotten leste årsmeldingen for 2006-2007.

Sak 6 – Innkomne forslag
Det har ikke kommet forslag til årsmøtet.

Sak 7 – Bevilgninger
·        Påskeskirenn                                                      kr.  1500,-

·        Løypeforbedringer                                              kr.  4000,-

·        Hjelpekorps                                       _____       kr.  2000,- 

        Til sammen                                                          kr. 7500,-

Sak 8 – Kontingent
              Styret har enstemmig vedtatt å øke kontilgenten fra kr.125,- til kr.175,-

              Det kom en del kommentarer til dette, og årsmøtet vedtok mot 1 stemme

              å beholde kontingenten på kr.125,-.

              Kommentar 1 Styret bør sette opp et budskjett.

                                  2 Årsmøtet bør avholdes i påska da flere kom til å møte opp.

                                  3 Årsmøtet bør avholdes i august  da flere kom til å møte opp.

Sak 9 – Valg
                Valget ble ledet av Olav Lid.

  Disse ble valgt:

             Styremedlemmer:

  Leder:       Svein David Østvold         1år

  Kasserer:  Kjell Eliassen                    1år

  Sekretær:  Ole Arvid Vassbotten       2år

  Reidar Aasen                                     2år                          

 Vararepresentanter:                        

 Jan H Henriksen                                 1år

 Jan Solberg                                        2år

 Revisor:

 Ivar Kvernstuen                                  1år

 Løypekomite (fra HHV)

 Geir Bakken                                          2år

 Johannes Klungseth                             2år

  Valgkomité:

 Olav Lid                                                2år

 Torgrim Mork                                        1år

 Representant til Gavlesjåvegen:

  Erik Søndergård                                   1år

  Det kom en kommentar om at det var for lite kvinner i styret.

  Valgkomiteen mangler kjennskap til personer som kan spørres om å være med

  i styret og håper det kan komme inn noen forslag til kandidater.

Sak 10 – Status, forlengelse av miljøsti fra Gavlesjå til Tjønnstul.

              Svein David Østvold orienterte.

              Miljøstien videre fra Gavlesjåstulen er nå ferdig til Tjønnstul. Representanter fra

              Fylket har vært på befaring og godkjent prosjektet. Arbeidet er utført på dugnad   

              av  grunneiere. Det er brukt 20 dager, og  har det vært med 4-5 personer pr. dag.

              Stien er ikke av samme kvalitet som fra Myrgvarv til Gavlesjå, men er god å gå,

              faktisk såpass at de tøffeste sykler den! Stien er 1,5 meter bred. Det er søkt om

              å arbeide den videre helt inn til Store Movatn. Det anbefales å ta en tur !

Sak 11 – Status strøm til Gavlesjåområdet.

              Svein David Østvold refererte orienteringsbrev fra Olav Forberg  Notodden Energi.

              Notodden Energi anser saken for avslutta da det ikke har vært mulig å komme fram til

              en løsning med å godkjenne den private kablen som er gravd ned fram   til Nystulvannet.

              Konklusjon:  Solstrøm og aggregat er nok den eneste muligheten for strøm i vårt

              område noen år fram i tid.

Sak 12 – Orientering om redningstjenesten i området.

              Til nå har ikke Himingen Hyttevel lykkes å få til en akseptabel ordning med

              hjelpekorps i vårt hytteområde noe vi ser på som svært viktig. Derfor har vi hatt

              løpende kontakt med Røde Kors Hjelpekorps. De er to alternativene det blir jobba

              med er.

               Alt.1 Gvarv Røde Kors Hjelpekorps benytter seg av ei hytte som ligger på øvre

               parkeringsplass Myrgvarv og som grunneier Thor Tveiten leier ut for kr. 1000.-

               pr.uke.

               Alt.2 Gvarv Rødekors Hjelpekorps stiller seg til rådighet fra Jønnebu, og er

               tilgjennelige for hjelp derfra og patruljerer jevnlig inn i vårt område helt fram

               til Himingtjønna. Styret ser for seg at vi kanskje må øke bidraget for å få til en

               akseptabel løsning.

               På årsmøtet kom det også inn forslag om å kontakte Seljord Røde Kors Hjelpekorps,

               for å se om  dette kan være et annet alternativ. 

               (De hvite brakkene som som Folkehjelpa har benytta skal fjærnes!)


Sak 13 – Orientering fra løpekomiteen.
               Johannes Klungseth orienterte om arbeidet løypekomiteen har utført og planene 

               videre frammover. Henviser til utførlig raport fra løypekomiteen.


Årsberetning 2006/2007
 
 
Styret har bestått av:
Leder:               Svein David Østvold
Kasserer:          Kjell Eliassen
Sekretær:          Ole Arvid Vassbotten
Styremedl.         Hans Hafskolt
Varamedlem.     Jan Solberg
                         Jan H Henriksen
 
Det er avholdt  3 styremøte i perioden (samt dette årsmøtet).
 
Saker som har vært til behandling samt andre gjøremål:
 
Kontingent / medlemskap
Kontingenten i foreningen er til nå ikke forhøya, vi har nå registrert 184 hytteeiere i vårt område av disse er 133 betalende medlemmer.
 
Saker som har blitt behandla.
Strøm til hyttene i Gavlesjåområdet.
Behandla div. innkomne spørsmål og forslag fra medlemmer.
Hjelpekorps i området.
Oppretta innformasjonside på internett for medlemmene.
Tatt i bruk nytt medlemskartotek.
Planlagt og arrangert påskeskirenn for barn.
Planlagt dette årsmøte.
 
Bevilgninger
Det er utbetalt tilskudd til påskeskirenn og bevilga penger til sand på badeplass i Himingtjønna, bro i skiløypa over Kruvla og bekken ved Gavlesjå .
 
Dugnader/gjøremål
Velet har planlagt og arrangert påskeskirenn med 78 barn på startstreken.
Løypelaget har med bidrag/dugnad fra velet laga ferdig brua over Kruvla og over bekken ved Gavlesjå samt rydda i skiløypene ved Gavlesjå og ved Svarttjønn.
 
Notodden 14.september 2007
Himingen Hyttevel
 
 


RAPPORT FRA GAVLESJÅ LØYPELAG
 

Løypekjøring vinteren 2007:

Vinteren 2007 kom snøen først i slutten av januar og løypesesongen ble derfor ganske kort. Lite snø førte også til vanskelige kjøreforhold på en steinete og ujevn mark.

Første maskinkjøring startet 24.01.07 og ble avsluttet 07.04.07.

Sigmund Folkestad gjorde en god jobb, men stein og stubb førte til stor slitasje på matriellet. Første turen endte med beltebrekk ved Svarttjønn og senere på vinteren bøyde bl.a. hydraulikkakselen seg og maskinen ble stående. (Hang sannsynligvis fast i en stein )

Folkestad gjorde alt for å oppfylle kontrakten og anskaffet seg derfor en snøskuter som ble brukt mens maskinen sto. Han kjørte  også med lånt løypemaskin et par turer. Da reparasjonsdeler var svært kostbare fant Folkestad det mer regningssvarende å anskaffe en ny (litt brukt) maskin. Denne er noe mindre og mer lagelig i Lifjell og fungerte bra den siste del av vinteren. Vinterens kjøring ble nok en ”tapsbombe” for Folkestad da timekjøringa  totalt kom på 36.666 kroner. Men han er villig til å fortsette også neste sesong.

De fleste (alle ?) hytteeiere  er flinke til å betale for løypekjøringa. 163 stk har betalt kr. 300 og 1 stk har betalt 250. I tillegg imøtekom Notodden også i år vår søknad om tilskudd med 25.000 kroner.

Vi kom derfor ut med overskudd i år og med barfrost i høst er planen å leie gravemaskin  for jevne ut og fjerne en del stein og røtter i traseen Gavlesjå rundt. Det må nevnes at vi enda ikke har mottatt regning fra Tor Tveiten på plank  og kjøring men den kommer.

Sommerstiene:

Bortsett fra å lage navnskilt på brua der vannet fra Gavlesjå renner ut
har ikke løypelaget foretatt noe mer. 

Dugnad 2007:

Med lite snø og milde vintere må  vi i stor grad forsøke å unngå vinterløypene over vann. Vi startet i vinter med planering av traseen på vestsida av Himingtjønn. Følgende dugnadsøkter er foretatt:

05.01.07: Leid gravemaskin. En  person var  med for rydding osv.

08.01.07: Igjen en dag med gravemaskin i tillegg til en hytteeier .

                 En dag for øvrig med sprut regn. (Maskinleige og  rør

                 kom på 11.537,50 kroner)

                 kroner

27.01.07: Satt opp ”stedsskilt ” i Sauelia og Høllenvatn(Hollanevann)

11.03.07: Satt opp ny karttavle på Ljoslihovet, da den forrige var blåst

                 bort.

23.03.07: Kjørt inn brumatrialer til Kruvla. Satt også opp navnskilt

                 her. Fire hytteeiere og en grunneier deltok.

 24.03.07: Kjørt inn 2 lass med matrialer til bruer ved Gavlesjå.

                 Tre hytteiere og en grunneier deltok

14.04.07: Tre hytteeiere og en grunneier fikk brua på plass ved Kruvla

04.05.07: Rydda resten av vinterløypa til Gavlesjå ( En hyttteeier)

08.05.07: Rydda transporttraseen fra Himingtjønn til Gavlesjå .

                 (En hytteeier )

26.05.07: Brubygging over den første bekken ved Gavlesjå.

                 4 hytteier deltok og da grunneigerlaget kom forbi fikk vi

                 hjelp til å få jernbjelkene på plass. I tillegg rydda vi delvis

                 ny trase ved  brua, samt langs vannet til noe forbi  stulen.

04.06.07: Rydda løypetrasen resten av strekningen rundt vannet med

                 delvis omlegging av  løypa.  ( 1 hytteeier)  

09.06.07: Rydding av ny trase ved Svarttjønn. Vi slipper nå å gå over

                 den vanskelige fjellknausen bak Svarttjønnhyttta. En mye

                 bedre løsning. Hele 5 hytteeiere deltok.

14.06.07: Den nye traseen ble merket med staker som vil vise hvor

                 løypemaskinen skal kjøre. (En hytteeier)

Dersom vi klarer å få inn noen stolper vi har liggende,skal vi også forsøke å lage bru over bekken ved stulen. Plank er på plass.

Løypekjøring ved Nystul:

Odd Lofstad som har kjørt løyper med sin cooter ved Nystulvannet har meldt fra om at han ikke ønsker å kjøre lenger. Krevende terreng m.v. er grunnen. Han ønsker videre ikke å ta gjenvalg i løypelaget.

DUGNADSFOLK:

Det er ikke lett å skaffe folk til dugnad. Det blir gjerne noen få som blir maset på gang etter gang. Vi kjenner  ikke alle og får derfor ikke gitt beskjed dersom det er noen som kunne tenke seg å delta.

Løypelaget kunne  derfor tenke seg navn og telefonnr. eller mailadresse på personer vi kan kontakte når det iverksettes dugnad. Noen kan kanskje en gang, for andre passer det kanskje bedre neste  gang. Dugnad er ikke bare slit, men også koselig samvær .

31.08.07

For Gavlesjå løypelag

Johs.Klungseth