Vedtekter

Vedtekter for Himingen Hyttevel.

1      Himingen Hyttevel har til formål å verne om områdets interesser og sørge for god skikk og orden, slik at hyttefeltene blir et vakkert og trivelig område. Velet skal ivareta medlemmenes interesser i samarbeid med grunneiere, kommune og andre.

§2      Velets virkefelt er begrenset til område som er utskilt som kjøpte eller bygslede hyttetomter ved Nystulvatn, Myrgvarv, Stemningshaugan, Lauvhaug og Rognlia i Notodden kommune.

§3      Rett til medlemsskap har personer som har kjøpt eller bygslet grunn innenfor overnevnte område. Medlemskapet omfatter også ektefelle. Utmelding av velet skal være skriftlig.

§4      Velet ledes av et styre på 4 medlemmer m. vararepresentanter, som velges av samtlige frammøtte på årsmøtet. Lederen velges for et år av gangen på årsmøtet. To av styrets medlemmer skal være på valg hvert år. Gjenvalg er tillatt. Styret er  beslutningsdyktig når i alt tre stemmeberettigede er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger og beslutninger. Styret  skal ikke oppta lån for velet eller på annen måte forplikte medlemene økonomisk.

§5      Årsmøtet holdes en gang i året, fortrinnsvis i august måned. Årsmøtet berammes av styret og bekjentgjøres minst 2 uker på forhånd.

Årsmøtet skal behandle:

-Årsberetning

-Revidert regnskap

-Valg av styremedlemer med vara samt valg av andre  representanter der hvor styret mener velet  bør være representert.

-Valg av revisor.

-Behandling av innkomne forslag fra medlemene eller saker styret ønsker  å ta opp. Saker til behandling avgjøres med alminnelig flertall. Krf. §6 angående  forandring av vedtekter og oppløsning. Samlige medlemer som har betalt kontingent  er stemmeberettiget.

§6      Forandring av vedtektene kan bare skje på årsmøtet. Forslag om vedtektsendring må sendes skriftlig til styret minst 1 uke før årsmøtet skal holdes. Til endring av vedtekter og endring av kontingent kreves 2/3-dels flertall av de avgitte stemmer.

§7      Vedtekter sendes til nye hytteeiere med invitasjon om å bli medlem i Himing Hyttevel.

Himingen Hyttevel org.nr 815 636 872